De Teamontwikkelaars

Privacyverklaring

Privacyverklaring De Teamontwikkelaars


De Teamontwikkelaars, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


De Teamontwikkelaars acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://deteamontwikkelaars.nl en https://natuurlijkzicht.nl en gerelateerde websites en Diensten.


1. Algemene bepalingen.

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1.1 Privacy: het recht van geregistreerde op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 

De Teamontwikkelaars: de instelling voor het ontwikkelen van organisaties, individuele begeleiding en interim  dienstverlening.

Natuurlijk Zicht: de locatie die kan worden gehuurd door derden o.a. voor training, workshops, begeleiding en ontwikkeling en brainstorm sessies ten behoeve van ontwikkeling strategisch beleid.

Contactgegevens:

8e wijk 8

8413 NM Oudehorne

1.2 Klant: een persoon die of zich heeft gewend tot, of is verwezen naar de Teamontwikkelaars of Natuurlijk Zicht,  met het verzoek hem of haar naar en in betaalde of vrijwillige arbeid te begeleiden,  ten behoeve van het ontwikkelen van organisaties of gebruik wenst te maken van de locatie van Natuurlijk Zicht. 

1.3 Opdrachtgever: de (al dan niet bij wet) aangewezen verstrekker van voorzieningen en re-integratie-instrumenten, die (al dan niet) bij beschikking toestemming geeft de klant te begeleiden en aan wie facturaties worden gericht. Diegene die toestemming geeft voor gebruikmaking dienstverlening van de Teamontwikkelaars ten behoeve van organisatie ontwikkeling. Diegene die toestemming geeft voor gebruikmaking van de locatie van Natuurlijk Zicht. Diegene aan wie de factuur wordt gestuurd.

1.4 Dossier: een systematisch gebundelde verzameling van  gegevens over een klant, relevant voor zijn of haar begeleiding en ten behoeve van facturatie. 

1.5 Registratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens voor zover deze, al dan niet langs geautomatiseerde weg zijn verzameld: 

1.6 Anoniem gegeven: een gegeven betreffende de dienstverlening dat niet herleidbaar is tot een klant. a.in het kader van het re-integratie traject, b. in het kader van een baananalyse, c. om het kader van persoonlijke ondersteuning en of organisatie ontwikkeling.

1.7 Gegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot een klant en of  opdrachtgever.

1.8 De Teamontwikkelaars: een erkend rechtspersoon, die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke begeleiding en organisatie ontwikkeling. Natuurlijk Zicht, de locatie die kan worden gehuurd.

1.9 Trainer, consulent, coach: de professionele medewerker van  De Teamontwikkelaars die de klant daadwerkelijk begeleidt en ondersteund in persoonlijke en of organisatie ontwikkeling.

1.10 Derden: alle personen die niet zijn de klant, De Teamontwikkelaars  de opdrachtgever of de professionele medewerker van of namens De Teamontwikkelaars. 

1.11 Houder: de directie van de organisatie die de zeggenschap heeft over de (begeleidings) gegevens en verantwoordelijk is voor de naleving van dit reglement, zijnde De Teamontwikkelaars of Natuurlijk Zicht.


2. Doelstelling gegevensverzameling. 

2.1 (Begeleidings) gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op het geven van begeleiding   en ten behoeve van facturatie.


3. Reikwijdte. 

3.1 Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten van de Teamontwikkelaars en Natuurlijk Zicht.


4. Houderschap.

4.1 De houder heeft zeggenschap over de registratie. 

4.2 De houder is verantwoordelijk voor de wijze en vorm van opname van gegevens voor de technische verwerking en voor het goed functioneren van de registratie overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en treft daartoe de nodige voorzieningen

4.3 De houder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.


 5. Te verzamelen gegevens.

5.1 De directie van De Teamontwikkelaars en Natuurlijk Zicht, dragen zorg voor de samenstelling van welke soorten van gegevens worden verzameld ten behoeve van de begeleiding.  Ten behoeve facturatie inzake organisatieontwikkeling en ten behoeve van facturatie verhuur van de locatie Natuurlijk Zicht.

5.2 De houder zal niet meer gegevens in registratie opslaan of bewaren dan voor het doel van de registratie nodig is.


6. Opslag van gegevens. 

6.1 Dossiers en gegevens worden opgeslagen in daartoe bestemde afsluitbare bewaarplaatsen.

6.2 De professionele medewerker draagt als beheerder van het dossier van zijn klant zorg voor een geordende opslag van het dossier. 


7. Toegang tot de registratie. 

7.1 Toegang tot de registratie van gegevens hebben uitsluitend en slechts ter uitvoering van hun werkzaamheden de personen genoemd onder artikel 6.2. 

7.2 De Teamontwikkelaars en Natuurlijk Zicht draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichting bij de uitvoering wordt nageleefd.


8. Overdracht en gebruik van gegevens.

8.1 Het op enigerlei wijze logisch in verband brengen van anonieme gegevens met gegevens die zijn opgenomen in enige andere verzameling van tot individuele natuurlijke personen herleidbare gegevens vindt niet plaats.


9. Kennisneming door de klant. 

9.1 De houder wijst de klant op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in de registratie.

9.2 De klant heeft recht op kosteloze inzage van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens.

9.3 De procedure voor de uitoefening van het recht op kennisneming is als volgt: a. de aanvrager wendt zich tot de houder en geeft te kennen geïnformeerd te willen worden omtrent het over hem geregistreerde; b. de houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de aanvrager; c. de houder doet, binnen een maand na indiening van het verzoek om kennisgeving, aan de aanvrager opgave van de eventueel geregistreerde gegevens, dan wel deelt de aanvrager mee op welke plaats en tijd de aanvrager de door hem verlangde inzage kan krijgen. Indien nodig wordt de registratie door of namens de houder voorzien van een toelichting.


10. Verwijdering en verbetering van gegevens.

10.1 Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie worden uiterlijk na drie jaar uit de registratie verwijderd.

10.2 Een klant van wie gegevens in de registratie zijn opgenomen, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. 

10.3 Een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid bevat de aan te brengen wijzigingen.

10.4 Op een verzoek als bedoeld in lid 2 wordt door de houder binnen een maand beslist. De beslissing wordt per omgaande schriftelijk aan de verzoeker meegedeeld. Een weigering is met redenen omkleed.

10.5 De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.


11.0 Klachtenprocedure.

11.1 Het klachtenreglement van NOLOC en SRA is op dit reglement van toepassing voor zover het de registratie betreft van gegevens.

11.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid zijn van toepassing de mogelijkheden die worden geboden in de Wet AVG.

12. Slotbepalingen Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Wijziging of aanvulling van het reglement vindt plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels. Dit reglement is voor iedereen op verzoek inzichtelijk of via de website van De Teamontwikkelaars en Natuurlijk Zicht in te zien en  www.deteamontwikkelaars.nl en www.natuurlijkzicht.nl


12.0 Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


13.0 Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Controle van erkende autorisaties.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2020 te Oudehorne


arrow_drop_up arrow_drop_down